Strona głównaCzym się zajmujemy

Cech Rzemiosł Metalowych Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych w Poznaniu jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców wg ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cech powstał w 1950 roku i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 25 września 2015r.  oraz Statutu Cechu.

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i województwa wielkopolskiego .


    Komunikaty:  20.04.2021


Zmiany, zmiany…

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia
Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.
Praktyczna nauka zawodu u pracodawców
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.
Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Pozostałe szkoły i placówki
W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.
Podstawa prawna:
Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki
.
starsze komunikaty:
________________________________________________________________________
Zmiany, zmiany…Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

_______________________________________________________________

Wiadomość Związku Rzemiosła Polskiego

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego informuje o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

– Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje informacje, które  resort edukacji przekazał do szkół:

 Informacje dodatkowe  można znaleźć pod adresami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszaja-szczepienia-nauczycieli

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod  adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 • Dostęp do aplikacji szczepieniowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące,  młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

 • W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepieniowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności (wymienione wyżej).

https://zrp.pl/wlaczenie-nauczycieli-i-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-do-grupy-priorytetowej-w-narodowym-programie-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2/

Z wyrazami szacunku,  KINGA USS

__________________________________________________________________________

EGZAMINY Z ZACHOWANIEM PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

Egzaminacyjny come back! Informujemy, iż IZBA RZEMIEŚLNICZA wznawia przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających. Planowana jest organizacja etapu teoretycznego egzaminów od 18 stycznia 2021 r., wcześniej etap praktyczny, jeśli do tej pory się nie odbył.Więcej na stronie WIR:

http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,egzaminy-z-zachowaniem-procedur-bezpieczenstwa.html

________________________________________________________________________
UWAGA WAŻNE! W związku z wyjątkową sytuacją w kraju ograniczamy bezpośredni kontakt z interesantami. Decyzją Zarządu Cechu od1 stycznia  2021r.DO ODWOŁANIA   Biuro Cechu będzie czynne wyłącznie  we wtorki i czwartki po wcześniejszym  telefonicznym ustaleniu spotkania.

TELEFON KONTAKTOWY  :  789 205 075 , 618 520 506  lub e-mail :   cechmem@wp.pl
Za Zarząd Cechu Starszy Cechu Zbigniew Szklarski

______________________________________________________________________

Uwaga! Młodociani pracownicy wracają na zajęcia praktyczne od 30 listopada 2020 r.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązanie to przewiduje podpisane 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 poz 2087)

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W związku z powyższym kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników będzie odbywało się nadal w systemie zdalnym. W tej sytuacji ważne jest, aby uczniowie przychodzili na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, tak aby w pozostałe dni tygodnia umożliwić młodocianym pracownikom realizację kształcenia teoretycznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Wydział Oświaty 

WIR w Poznaniu 

______________________________________________________________________

Ważne informacje – MŁODOCIANI

Uwaga młodociani pracownicy!

Ważne, dodatkowe informacje nt świadczenia pracy!

W związku z wprowadzeniem w dniu 4 listopada 2020 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 informujemy, iż do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Powyższe zwolnienie dotyczy wszystkich młodocianych pracowników – zarówno tych, którzy są w wieku pomiędzy 15 a 18 r.ż., jak i tych, którzy ukończyli już 18 lat. Wynika to z faktu, iż rozpoczęli naukę na zasadach młodocianego pracownika i na tych zasadach ją kończą.

Informujemy również, iż nie ma możliwości wyrażenia zgody na realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawcy na podstawie oświadczenia, które złożyłby młodociany pracownik i jego rodzice w tej sprawie. Wprowadzone przez rząd obostrzenia są w tym zakresie jednoznaczne i nie przewidują żadnych wyjątków.

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał z  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  poniższe wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy (pismo znak:  DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania  art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.):

„ Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870)

w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)     szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;

2)     szkół ponadpodstawowych;

3)     placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie(zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy  u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19  pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

_______________________________________________________________

Komunikat:

W dniu 4 września 2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów. Po regulaminowych punktach ustalających wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia , a także zatwierdzeniu porządku obrad delegaci wybrali komisje mandatowo-skrutacyjną, komisję wnioskową. Po ukonstytuowaniu się wszystkich organów przystąpiono do obrad Walnego Zgromadzenia, któremu przewodniczył Podstarszy Cechu kol. Zbigniew Szklarski.

Przedstawiono sprawozdania z działalności organów statutowych:

 • Zarządu Cechu
 • Komisji rewizyjnej, która pozytywnie oceniła pracę oraz działalność Zarządu Cechu i wnioskowała o udzielenia Zarządowi absolutorium.
 • Sądu Cechowego

Delegatom przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz preliminarz kosztów na rok 2020.

Na Walnym zgromadzeniu dokonano również wyborów uzupełniających: Na Starszego Cechu oraz Zastępcę Członka Zarządu Cechu. W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano kol. Zbigniewa Szklarskiego na Starszego Cechu a Zastępcą Członka Zarządu został kol. Piotr Kujawiak.

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej kol. Ryszardowi Nowakowskiemu wręczono honorowe odznaczenie”KORDZIK WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ” . Aktu dekoracji dokonał kolega Jerzy Bartnik – Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

___________________________________________________________________

Komunikat z WIR

TARCZA FINANSOWA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Tarcza finansowa Państwowego Funduszu Rozwoju wprowadzona została w oparciu o art. 21a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju /Dz. U. z 2020 r., poz. 569/. Tarcza finansowa dotyczy Rządowego Programu udzielania przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała na skutek pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19, wsparcia finansowego poprzez PFR.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

Wsparcie finansowe przeznaczone jest:

 • dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne /rozłożenie płatności na raty lub odroczenie nie jest uznawane za zaległość/.

Warunki finansowania

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej /z wyłączeniami/,
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i szczegółowej umowie subwencji.

Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy, i tak:

 1. skala spadku o co najmniej25% do 50%, kwota bazowa subwencji na 1 zatrudnionego wynosi 12 tys. zł.,
 2. skala spadku powyżej 50% do 75%, kwota bazowa subwencji na 1 zatrudnionego wynosi 24 tys. zł.,
 3. skala spadku powyżej 75% do 100%, kwota bazowa subwencji na 1 zatrudnionego wynosi 36 tys. zł.

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosiła 324 tys. zł. przez 3 lata.

Warunki umorzenia subwencji

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Wsparcie finansowe przeznaczone jest:

 • dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19:
 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej /z wyłączeniami/,
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i szczegółowej umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19 i będzie wynosić:

 1. skala spadku o co najmniej 25% do 50%, kwota subwencji w wysokości 4% przychodów,
 2. skala spadku powyżej 50% do 75%, kwota subwencji w wysokości 6% przychodów,
 3. skala spadku powyżej 75% do 100%, kwota subwencji w wysokości 8% przychodów.

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 3,5 mln zł.przez trzy lata.

Warunki umorzenia subwencji

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Tarcza Finansowa dla mikroprzedsiębiorców i MŚP zostanie uruchomiona w kwietniu br. po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na jej realizację. Tarcza Finansowa będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista jak również szczegółowe zasady funkcjonowania Tarczy będą opublikowana na stronie: www.pfr.pl

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, szczegóły są lub będą zawarte w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie Tarczy Finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Opracował:

Wiesław Ratajczak WIR

_________________________________________________________________

KOMUNIKAT OHP

Informacja dotycząca  praktycznej nauki zawodu

pobierz pdf: komunikat  ohp

___________________________________________________________________

Wiadomość z WIR

Informacja dotycząca pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników na podstawie umów o prace w celu przygotowania zawodowego oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

pobierz pdf: Informacja wir

____________________________________________________________________

Wiadomość z WIR

_____________________________________________________________________

Wiadomość z WIR

WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

plik do pobrania : MŁODOCIANI.ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację
„WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW 
W OKRESIE PANDEMII”,
W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.
– Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo,
– Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności,
– Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania)
Prosimy o upowszechnienie w kręgu organizacji zrzeszonych w Państwa Izbie Rzemieślniczej.
JOLANTA KOSAKOWSKA
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Tel. +48 22 50 44 230 | oswiata@zrp.pl | www: zrp.pl
_______________________________________________________________________

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! Nowe terminy zapłaty

27 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz.542). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.50 ustawy Ordynacja podatkowa.

NA JEGO MOCY PRZEDŁUŻONO DO DNIA 31 MAJA 2020 R. DLA PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (BEZ DODATKOWYCH WARUNKÓW), TERMIN DO:

1) ZŁOŻENIA ZEZNANIA o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) WPŁATY PODATKU należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

To rozwiązanie ma charakter automatyczny i powoduje, że zeznania roczne (przede wszystkim CIT-8) można, bez negatywnych konsekwencji i dodatkowych wniosków, złożyć do końca maja 2020 r., a nie, co do zasady, do końca marca 2020 r. Rozporządzenie równolegle przedłużyło termin zapłaty podatku obliczonego w zeznaniu.

Ponadto jeszcze bardziej, gdyż aż do dnia 31 lipca 2020 r. przedłużono powyższe terminy dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, spełniających co najmniej jeden z
następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie,osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80%łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Termin wydłużony do końca lipca 2020 r.  dotyczy m.in. stosunkowo licznej grupy organizacji pozarządowych, np. wielu stowarzyszeń.

_____________________________________________________________________

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

12.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Eugenia Zyber - kierownik Biura Cechu -- 
 
Katarzyna Rusin-Smolińska 
sekretariat WIR w Poznaniu

____________________________________________________________________

Uwaga Ważne!

W załączniku przesyłamy pismo dotyczące aktualnych przepisów elektronicznego rejestru odpadami.  pobierz

_____________________________________________________________________

W okresie od 21.10.2019 do 29.10.2019  odbywał się kurs  na Grupę Kwalifikacyjną z zakresem eksploatacji , dozorów i pomiarów elektrycznych, który ukończyło 23  uczestników. Gratulujemy

______________________________________________________________________

Zmiany w podatkach 2019/2020

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego przesyła do wykorzystania informację o najważniejszych dla przedsiębiorców zmianach w podatkach w latach 2019/2020.           pobierz –podatki_2019_2020

______________________________________________________________________

12.10.2019 odbyło się wstępne szkolenie BHP dla uczniów pierwszego roku. W szkoleniu uczestniczyło w sumie 53 uczniów, którzy na koniec otrzymali stosowne zaświadczenia dla swoich pracodawców.

W dniu 26.09.2019r. odbył się Kurs Ratownictwa Przedmedycznego . Uczestnicy  otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

________________________________________________________________________

Od 24.04.2019r. – do 25.04.2019r. odbyło się szkolenie BHP dla Pracodawców i osób kierujących zespołem ludzkim. Uczestniczyło  19 osób. Szkolenie odbyło się on-line w formie samokształcenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

_________________________________________________________________________

W okresie od 11 do 17 kwietnia  odbywał się kurs  na Grupę Kwalifikacyjną z zakresem eksploatacji , dozorów i pomiarów elektrycznych, który ukończyło 20  uczestników. Gratulujemy

___________________________________________________________________________

W dniu 28.03.2019r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy  otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

__________________________________________________________________________W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowych wzorów skierowań na badania lekarskie i orzeczeń lekarskich.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457)

Wzór skierowania na badania lekarskie dla pracowników jest do pobrania ze strony cechu w zakładce do pobrania.
Szanowni Państwo
Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem dla mistrzów szkolących w rzemiośle”. Poradnik mozna pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu www.irpoznan.com.pl ( zakładka oświarta zawodowa, dział informacje dla mistrza szkolącego)


Komunikat
Uwaga Gimnazjaliści!
Zapraszamy i zachęcamy do nauki zawodu w renomowanych zakładach rzemieślniczych:
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– blacharz samochodowy
– lakiernik
– monter elektronik
– elektryk
– elektromechanik
– ślusarz


Komunikat

Starszy Cechu  pan Zbigniew Szklarski urzęduje we  wtorki i czwartki od 10.00 do 11.00 .
Radca  prawny pan Konrad Wnuk przyjmuje w pierwszą środę miesiąca od 12.00 do 13.00.


Komunikat

1 ). inspektor bhp cechu – dyżuruje w środy od godziny 9.00 do 11.00 . w pozostałe dni telefonicznie 0695 478 414 lub 0618520 506

2 ). Cech organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Biura Cechu telefonicznie. Koszt szkolenia 120 zł.

3 ). proszę o zgłaszanie w biurze cechu słuchaczy na kurs bhp. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. koszt uczestnictwa 200 zł w zależności od ilości uczestników w grupie. szczegółowe informacje uzyskasz w biurze cechu – tel 061 8520 506

inspektor bhp cechu, Ewa Klessa


Komunikat
informacja dla osób obsługujących: dźwigi i podnośniki – winny być zgłoszone i zarejstrowanie w urzędzie dozoru technicznego 61-818 poznań ul. Taczaka 5. tel 0618504640. szczegółowe informacje w kancelarii: tel 0618504653. w przypadku trudności tel. do kierownika działu transportu bliskiego – p. Jacek Kurasz – 506 498 166

uwaga! dotyczy rejestracji podnośników i kompresorów w udt wykaz składników dokumentacji niezbędnej do zarejstrowania dźwignika samochodowego – kliknij na stronę udt i zobacz, pobierz wniosek rejstracyjny


komunikat
uprzejmie informujemy, że w dzienniku ustaw nr 259 z dnia 28 grudnia 2005. są ważne przepisy dla osób prowadzących działalność gospodarczą :

 1. rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. poz. 2170 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 98/98/we z dnia 22czerwca 1998r. w sprawie zbliżenia prawa państw członkowskich, dotyczącego maszyn. polskie wydanie specjalne rozdz.13 i 20 str 349 zmienionej dyrektywy peir98/79/we z dnia 27 października1998r.w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in witro (dz.urz.wet331 z 07.12.1998 str 0001-0037) dz.urz.ue polskie wydanie specjalne rozdz. 13t21 str.319. rozporządzenie weszło w życie z dniem 1stycznia2006r. niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem mgpips z dnia10kwietnia 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (dz.u.nr 91 poz.858).

2.rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 23 grudnia 2005r.poz.2171 w sprawie zasadniczych wymagań dla zbiorników ciśnieniowych, wydane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (dz.u.z 2004r. nr204 poz. 2087 oraz z 2005r. nr 64 poz. 565). przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy rady nr 87/404/ewg z dnia 25 czerwca 1987 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych. (dz. urz. wet 220 z 08.08.1987 str. 48 późn. zm. dz. urz. ue polskie wydanie specjalne rozdz. 13 t 8 str. 334). rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006r. niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem mgpips z dnia 12 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań prostych zbiorników ciśnieniowych (dz.u.nr 98 poz. 898).

3.rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 poz. 2172 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego wydane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (dz.u.z 2004r. nr 204 poz 2087 oraz 2005 nr 64 poz. 565)

rozporządzenie określa:

 • zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności
 • procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego
 • sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego
 • wzór znaku ce

poprzedzone rozporządzeniem mgpips z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (dz.u. nr 49 poz. 414)

4.rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. poz. 2173 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wydane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (dz. u z 2004 nr 204 poz. 2087 oraz z 2005r. nr 64 poz. 565)

rozporządzenie określa:
– zasadnicze wymagania do środków ochrony indywidualnej
– procedury oceny zgodności
– sposób opakowania środków ochrony indywidualnej
– wzór znaku cer
rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem mgpips z dnia 31 marca 2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (dz. u nr 80 poz. 725).
prosimy uprzejmie o wykorzystanie powyższej informacji w bieżącej pracy swojego zakładu.

kierownik biura Eugenia Zyber

Zasięgiem działania Cechu jest miasto Poznań i województwo wielkopolskie. Cech Rzemiosł Metalowych Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych jest członkiem WIR w Poznaniu …